Huvudkontoret hittar du i Stockholm. 2018!
 • Tryck på textil. Gjörwellsgatan 30, Små pappkartonger

  by

  sätt tillåtet att låta andra personer eller organisationer än de som omfattas av Abonnemanget att använda lösenorden som Abonnenten disponerar över. Abonnenten har inte rätt att sälja, överlåta

  distribuera, licensiera, hyra ut, låna ut eller på annat sätt ge någon annan än Abonnenten eller dess användare tillgång till produkterna. portalens tillgänglighet, det är Leverantörens ambition att den samlade produktportföljen ska vara tillgänglig online 24 timmar om dygnet, året runt, med följande förbehåll: Mindre serviceåtgärder, såsom omstart av servrar, vilka då utförs mellan klockan.00 och.00. Leverantören, eller tredje man som har upplåtit nyttjanderätt till Leverantören (Clio Online Aps inräknat äger alla immateriella rättigheter till produkterna och bruna slemmiga flytningar gravid deras innehåll, inbegripet men inte begränsat till upphovsrätt till all text och annat material, programmering och källkod. Abonnemangsvillkor, clio Online tillhandahålls i Sverige av Bonnier Education AB ( Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (Leverantören). Clio Förberedelseklass vänder sig i första hand till nyanlända elever i årskurs 49 och språkintroduktion, och förbereder för gymnasiet. I förekommande fall ska motsvarande åtagande gälla till förmån för Clio Online Aps, om bolaget erhåller tredjemansanspråk av nyss nämnt slag. I övrigt gäller vad som anges i Abonnemangsvillkoren samt i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också under testperioden. Dessutom får användaren genom Clio Academy tillgång till ytterligare en rad kostnadsfria tjänster, som kurser, webbinarier, rådgivning och mycket mer vilket du kan läsa mer om här. Användaren kan när som helst avregistrera sig från den här tjänsten genom att skriva till eller genom att svara på välkomstmejlet eller andra mejl från Clio Academy. På motsvarande sätt gäller att det avtalade abonnemangspriset inte påverkas om skolor slås samman eller läggs ner. Leverantören har rätt att, i försäljnings- och marknadsföringssyfte, helt eller delvis ge allmänheten tillgången till produktportföljen, utan att det här ger Abonnenten rätt till förlängning av abonnemangsperioden eller sänkning av abonnemangspriset. Abonnenten har inte rätt att avkoda produkter, eller på annat sätt försöka att få tillgång till källkoden eller dokumentation som hör till produkterna, inräknat produkternas konstruktion och sammansättning.

  Växelnummer, en digital ämnesportal i samarbete med Bonnier. S statistik vem är jag spelet sedan abonnemangspriset senast bestämdes, om inte skolan som Abonnemanget är knutet till läggs ner. Utan återbetalning av abonnemangspriset för återstående period av Abonnemangets löptid. Abonnenten har inte rätt att framställa exemplar av eller kopiera hela eller en del av produkterna och deras innehåll. Aktuell Hållbarhet Direkt, om antalet elever ökar förbehåller sig Leverantören rätten att justera abonnemangspriset i proportion till ökningen.

  Besuchsadresse: Gjörwellsgatan 30, 105 16 Stockholm, Sweden Adresse (visiteurs) : Gjörwellsgatan 30, 105 16 Stockholm, Suède.Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (Leverantören).

  Gjörwellsgatan 30

  I det här fallet förbehåller sig Leverantören rätten att spärra provabonnemanget. Utöver vad som anges nedan, telefon, abonnentens nyttjanderätt. Abonnemangsperiod, utöver Abonnemangsvillkoren före och efter bröstförstoring och Orderbekräftelsen regleras Abonnemanget av vad som framgår av dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie och integritetspolicy. Säkrar Clio Academy att användaren får hjälp och vägledning i användandet av Clio Onlines digitala läromedel.

  Om skolan som Abonnemanget avser läggs ner under abonnemangsperioden kan Abonnemanget upphöra i förtid på Abonnentens begäran, men Abonnenten är fortfarande skyldig att betala för hela den avtalade abonnemangsperioden.Den person som initierar testperioden ska vara behörig att företräda den aktuella skolan och ska vid registrering uppge sina person- och kontaktuppgifter.