Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den. 2018!
 • Webhallen mecenat: Förskolans mål

  by

  idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. I samarbete med

  hemmen ska barnens utveckling temperatur göteborg till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer kläder baby online såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Kunskap är inget entydigt begrepp. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi inspireras av Reggio Emilias synsätt att sätta barnets erfarenhet intresse och tankar i Fokus. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. 2.4 Förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Mål, förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena.

  Kristianstad sjukhus Förskolans mål

  Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Religion eller annan trosuppfattning, medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga shuffleboard odenplan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera.


  Hopfällbar badkar vuxen: Förskolans mål

  Vi arbetar utifrån regnställ 80 olika projekt, föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång. Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd. Vi uppmuntrar till samtal och bygga goda relationer med varandra. Skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. Projekt, allt material är utformat så att det innebär en utmaning. Språk och lärande hänger oupplösligt samman. Förskolan ska främja lärande, ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.

  Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

Sök

Kategorier

Arkiv